شلدون کیرشنر

شلدون کیرشنر

بیشتر
عن الكاتب
شلدون کیرشنر روزنامه نگاری ساکن تورنتو است. او در مجله آنلاین خود در آدرس زیر می نویسد SheldonKirshner.com