شلی کلین

شلی کلین

عن الكاتب
«شلی کلین» امسال را همراه خانواده اش در تل آویو به سر می برد. وی به تازگی دوره تصدی مدیریت اجرایی جماعت «بت الوهیم» در «پارک اسلاپ» بروکلین را تمام کرده است. وی در سال های گذشته مدیر ملی برنامه های «هداسا» بود. شلی دکترای حقوق را از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و فوق لیسانس خود را در علوم سیاسی از دانشگاه «براندایز» دریافت کرده است. خانه دائمی شلی در «گرینپوینت» بروکلین است.‬