آویو کوخاوی

آویو کوخاوی

عن الكاتب
سرلشگر آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاعی اسرائیل است و در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ به این مقام منصوب شده است.