مارتین کریمر

مارتین کریمر

عن الكاتب
مارتین کریمر، مطالعات خاورمیانه تدریس می کند و بنیانگزار و رئیس کالج شالم اورشلیم بوده و از اعضای برجسته هیئت علمی سیاست خاورمیانه انستیتوی واشنگتن است.