دیوید کریشنر

دیوید کریشنر

عن الكاتب
«دیوید کریشنر» خاخام ارشد کنیسای «ایمانوئل»، از کنیساهای محافظهکار در کلاستر نیوجرسی (آمریکا) است. وی رئیس پیشین شورای خاخامی، و رئیس شورای خاخامی نیوجرسی و از مدرسان ارشد انستیتوی هارتمن است.