ران کرونیش

ران کرونیش

عن الكاتب
خاخام دکتر ران کرونیش مدیر و بنیانگزار شورای همکاری های بینامذهبی در اسرائیل (آی سی سی آی) است و در ۲۵ سال گذشته این نهاد را اداره کرده است. به قلم او پنج کتاب منتشر شده است. هم اکنون بر روی کتاب تازه ای درباره صلح آفرینان اسرائیل و فلسطین کار می کند.