یوسی کوپرواسر

یوسی کوپرواسر

عن الكاتب
سرتیپ (ذخیره) یوسی کوپرواسر، از کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی ایران است، و سابقا در ریاست دایره تحقیقات شاخه اطلاعات محرمانه نظامی نیروهای دفاعی، و مدیرکل وزارت امور استراتژیک اسرائیل بوده است. او هم اکنون مدیر ارشد « Jerusalem Center for Public Affairs » در ابعاد امنیتی مناقشات اسرائیل و فلسطینیان است.