یهودا کورتزر

یهودا کورتزر

عن الكاتب
«یهودا کورتزر» رئیس «انستیتوی شالوم هارتمن در آمریکای شمالی» (The Shalom Hartman Institute of North America) و نویسنده کتاب « Shuva: The Future of the Jewish Past » («شووا:‌ آینده‌ی گذشته‌ی یهود») است.