پینخاس لانداو

پینخاس لانداو

عن الكاتب
«پینخاس لانداو» از تحلیلگران اقتصادی و مالی است که به نهاد‌های بزرگ اقتصادی اسرائیل و جهان مشاوره می‌دهد.