یائیر لاپید

یائیر لاپید

بیشتر
عن الكاتب
لائیر لاپید از نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل) و رئیس حزب «یش عاتید» است.