آلیزا لاوی

آلیزا لاوی

عن الكاتب
«آلیزا لاوی» از اعضای «کنست» (پارلمان اسرائیل) بیستم، از حزب «یش آتید» است. در حال حاضر رئیس کمیسیون «قاچاق و روسپیگری» کنست، و از اعضای کمیته امور خارجی و امنیت ملی و کمیته اخلاق است. پیش از آن، نویسنده، سخنران، و فعال اجتماعی بوده است و اکنون فعالیت های خود را به سطح کنست برده است تا به مردم خدمت کند و در بهبود بیش از پیش این کشور زیبا بکوشد.