سام لهمان

عن الكاتب
پروفسور سام لهمان-ویلزیگ (دکترای کشورداری، ۱۹۶۷ از دانشگاه هاروارد) در از ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۷ در دانشگاه بار ایلان تدریس کرده، ریاست شاخهٔ روزنامه-نگاری، و ریاست دانشکدهٔ علوم سیاسی، دانشکدهٔ علوم ارتباطی را به عهده داشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ProfSLW.com مراجعه کنید.