آریه لیبوویتز

آریه لیبوویتز

عن الكاتب
خاخام دکتر «آریه لیبوویتز» از «یشیوای شعل-ویم» و نویسنده‌ی شماری کتاب و مقاله به انگلیسی و عبری است از جمله «هشگاخاح پراتیس: غوری در مشیت الهی و آزادی انتخاب» (انتشارات تارگون، ۲۰۰۹) و «خاخام‌های نخستین: راهنمای دانش‌آموزان تلمود در موضوع ریشونیم» (۲۰۱۵). کتاب تازه‌ی وی، «روح بشر: غوری در نشاماه» در چند ماه آینده منتشر خواهد شد.