حداسا لوی

حداسا لوی

عن الكاتب
«حداسا لوی» از شرکای گروه آی-پوینت مدیا است که کارشناس شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو، و تنظیم محتوا است. وی در بیست سال گذشته در اسرائيل زندگی کرده است.