لیرون لیبمان

عن الكاتب
سرهنگ بازنشسته، دکتر لیرون لیبمان، از پژوهشگران مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل است. او پیش از این در رأس دپارتمان قوانین بین المللی نیروهای دفاعی اسرائیل و دادستان ارشد ارتش خدمت کرده است. او نویسندهٔ «آیا نیکان را به دست بدان از میدان خواهید راند؟ مقررات امنیتی و مجازات جمعی.» (IDI, 2019)