داو لیبر

داو لیبر

عن الكاتب
گزارشگر تایمز اسرائیل در امور کشورهای عربی