مالیندا لیتکی

مالیندا لیتکی

عن الكاتب
مالیندا لیتکی در سال ۲۰۰۷ از میشیگان به اسرائيل مهاجرت کرد. در حال حاضر ادیتور «متون» یکی از شرکت های خدماتی تکنولوژیک است.