جاش لین

جاش لین

عن الكاتب
«جاش لین» از اهالی دالاس تکزاس است که هم اکنون در حیفا زندگی می کند. وی علاقه ای وافر به پژوهش و نگارش پیرامون موضوعات گوناگون مربوط به اسرائیل، تاریخ یهودیت، و به طور کل، فرهنگ یهودی دارد. از این گذشته، وی یک کارآفرین پرانگیزه است و به نوشتن در مورد اقتصاد و عرصه شرکت های نوپای اسرائيل ادامه خواهد داد.