زئو ماگن

زئو ماگن

عن الكاتب
زئو ماگن استاد ادبیات عرب و تاریخ اسلام و رئیس بخش تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه بار-ایلان در اسرائیل است. او دانش آموخته «کالج شالوم» در اورشلیم و مرکز تحقیقات استراتژیک بگین-سادات می باشد. آخرین کتاب وی «جان لنون و یهودیان: انتقام گیری ای فلسفی» می باشد.