آلن مالر

آلن مالر

عن الكاتب
خاخام «آلن مالر» بیش از ۲۵۰ مقاله پیرامون ارزشهای یهودیت در بیش از دهها مجله و وبسایت مسیح، یهودی، و مسلمان نوشته است. خاخام مالر همچنین نویسنده «تیکونای نفاشوت»، و دو کتاب داستان کودکان، و متنی بنام «خدا، سکس، و کابالا» پیرامون عرفان در یهودیت است. آخرین کتاب‌های وی «یهودیت و اسلام به عنوان توحیدهای هم-افزا»، و «کدام دین مناسب شماست» که در آمازون به فروش میرسد.