دانیئل ماریاشین

دانیئل ماریاشین

عن الكاتب
«دانیئل ماریاشین» نایب رئیس و مدیرعامل سازمان بین المللی یهودی مشهور « بنی بریت» است.