مرجان کیپور گرینبلات

عن الكاتب
مرجان کیپور گرینبلات از کنشگران حقوق بشر و بنیان گذار stopfemicideiran.org، و ARAMIran.org است. از پژوهشگران غیرمقیم انستیتوی خاورمیانه و عضو کارگروه ویژه اقلیت های خاورمیانهٔ انجمن ضدافترا است.