رافائل مداف

رافائل مداف

عن الكاتب
رافائل مداف مدیر «انستیتوی دیوید وایمن در مطالعات هولوکاست» (David S. Wyman Institute for Holocaust Studies) است.