سیوان رحاو مئیر

سیوان رحاو مئیر

عن الكاتب
«سیوان رحاو مئیر» - روزنامه نگار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی در اسرائیل است.