کرمل ملمد

کرمل ملمد

عن الكاتب
کرمل ملمد از روزنامه نگاران معتبر ایرانی آمریکایی است که موفق به دریافت جوایز بین المللی شده و مقیم جنوب کالیفرنیا است؛ وی از اعضای کانون سخنرانان یهودیان بومی خاورمیانه و آفریقای شمالی، ج‌منا است.