میراو میخائیلی

میراو میخائیلی

عن الكاتب
«میراو میخائیلی» از اعضای «حزب کارگر» کنست و روزنامه‌نگار پیشین، مجری تلویزیون و گوینده‌ی رادیو و کنشگر است.