دوریت مایلز

دوریت مایلز

عن الكاتب
دوریت مایلز آمریکایی اسرائیلی است. در حیفای اسرائیل به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده است. وی در پایان دبیرستان به ایالات متحده رفت و اکنون روانشناس بازنشسته، همسر، مادر، و مادربزرگ است. وی به مدت دو سال در سازمان «جی استریت» فعال بود. اخیرا در فعالیت های بین الادیان در مینیاپولیس مشارکت دارد.