الحنان میلر

الحنان میلر

عن الكاتب
الحنان میلر روزنامه نگار، و پژوهشگر کارشناس جهان عرب است. پروژه آنلاین او، «اهل کتاب»، با هدف نزدیک کردن یهودیان و مسلمانان از طریق پخش ویدئوهایی جذاب در شبکه های اجتماعی است.