پال میرباخ

پال میرباخ

عن الكاتب
پال میرباخ در ۱۹۸۲ از آفریقای جنوبی به کیبوتص تووال در اسرائیل مهاجرت کرد، و در آنجا، با مشارکت جمعی، یک کیبوتص تازه را از اول بنا کردند. خدمت سربازی را در پیاده‌نظام گذارند و هم در لبنان و هم در کرانه‌ی باختری خدمت کرد و در انتفاضه‌ی اول به عنوان ذخیره شرکت داشت. پل به همراه همسر و دو پسرش در تووال سکونت دارد.