لوسیانو موندینو

عن الكاتب
«لوسیانو موندینو» دارای فوق لیسانس سیاست بین المللی از دانشگاه کومپلوتنس مادرید است. به موضوع تروریسم بین امللی، جنایت سازمان-یافته، بنیانگرایی و مبارزه با یهودی-ستیزی علاقمند است.