ران موریتز

ران موریتز

عن الكاتب
«ران موریتز» از فناورهای معتبر در رده مدیریت، و کارشناسان امنیت سایبری است. به تازگی «ترو-بیت سایبر پارتنرز» را بنیاد نهاده است که به نیاز شدید در زمینه خدمات دقیق و ریزبین در صنعت امنیت سایبری ارائه دهد.‬