دانیئل متحده

دانیئل متحده

عن الكاتب
دانیئل متحده، 15 ساله، ساکن شهر مودیعین در اسرائیل است. دانش آموز ممتاز در ریاضیات، فعال اجتماعی و عضو گروه «مدرسه رقص» با بیش از 2000 دانش آموز.