شارون نظریان

شارون نظریان

عن الكاتب
شارون نظریان مدیر امور بین المللی انجمن ضد افترا است.