آوراهام نگویسه

آوراهام نگویسه

عن الكاتب
دکتر آوراهام نگویسه، زاده‌ی اتیوپی و عضو کنست (پارلمان اسرائیل) از حزب لیکود، و رئیس کمیته‌ی امور مهاجران، جذب و جوامع یهودی خارج از اسرائیل است.