جیمی نلسون

جیمی نلسون

عن الكاتب
«جیمی نلسون» در نیویورک ساکن و مادر خوشبخت چهار فرزند و مادر بزرگ سه نوه است. از آشپزی، گوش کردن به گروه موسیقی راک آمریکایی، Greatful Dead و وقت گذراندن با نوه‌هایش لذت می‌برد. بیش از ده سال است که به قابلگی مشغول است و با زنان پا‌به‌ماه پیش از زایمان، هنگام زایمان، و پس از زایمان همیاری می‌کند و به کمک به زایمان و به زنان علاقه‌ای شدید دارد.