ایتای نتر

ایتای نتر

عن الكاتب
ایتای نتر عضو حزب کارگر اسرائیل، کوشنده جنبش حقوق اجاره-دهندگان، عضو اجتماع بازاریابی آنلاین، گروهبان دوم، زاده اسرائیل، و از همه مهمتر، به نوعی هنوز خوشبین است.‬