هیلل نئور

هیلل نئور

بیشتر
عن الكاتب
«هیلل نئور» مدیر اجرایی «دیدبان سازمان ملل» (UN Watch)، سازمانی غیردولتی مستقر در ژنو، سوئیس است.