دبی تایتلبام نیومن

دبی تایتلبام نیومن

عن الكاتب
دبی مادر، نویسنده، آموزشگر زایمان، آموزشگر معنوی، و قابله است. هر وقت مشغول درس دادن، نوشتن، و یا سر زایمان نباشد با پنج دخترش در تپه های منطقه «یهودا» می گردد و گیاهان خوراکی جمع می کند و از معجزه های آفرینش لذت می برد.