نیک آهنگ کوثر

نیک آهنگ کوثر

عن الكاتب
کارتونیست برجسته و روزنامه نگار و وبلاگنویس ایرانی-کانادایی