شان اوبرایان

شان اوبرایان

عن الكاتب
«شان اوبرایان» از افسران نظامی ایالات متحده است که در حال حاضر به تکمیل آموزش عالی در دولت، تخصص مقابله با تروریسم و امنیت ملی در «مرکز بینارشته ای هرتصلیا» میگذراند.