عدنان اوکتار

عدنان اوکتار

بیشتر
عن الكاتب
«عدنان اوکتار» مفسر سیاسی تلویزیونی مسلمان ترک است و بیش از 30 کتاب در زمینه های سیاسی، اعتقادی و علمی نگاشته که به 73 زبان ترجمه و منتشر شده اند.