اصاف اوریون

اصاف اوریون

عن الكاتب
کلنل اصاف اوریون، از پژوهشگران ارشد موسسه پژوهشی اسرائیلی آی ان اس اس و رئیس برنامه بایکوت و مشروعیت زدایی است و مدیریت برنامه چین را به عهده دارد.