اس اواتا اونجیرئو

عن الكاتب
«اس اواتا اونجیرئو»، دانشجوی علوم سیاسی و الهیات، با علائقی در فرضیه سیاسی، سیاست خاورمیانه (بخصوص در تأثیرات آن بر کشور یهود)، و روابط بین المللی است.