زاک پاجت

زاک پاجت

عن الكاتب
«زاک پاجت»، دانشجوی دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا و از مدیران سازمان «جی استریت» در آمریکا است.