کانستنتینوس پاپالوکاس

کانستنتینوس پاپالوکاس

عن الكاتب
«کانستنتینوس پاپالوکاس» از همکاران اخیر برنامه محیط و منابع طبیعی در «مرکز بلفر دانش و امور بین‌المللی هاروارد»، بر اکتشاف گاز و هاب‌های انرژی تازه‌ در خاورمیانه نظارت می‌کند. پیش از این با مرکز انرژی داخلی ایالات متحده و کمیته‌ی بازرگانی همکاری می‌کرده است.