دیوید پاسکین

دیوید پاسکین

عن الكاتب
دیوید پاسکین، معروف به خاخام دیوید، رهبر معنوی، خواننده و ترانه سرای یهودی