دیوید پیمان

دیوید پیمان

عن الكاتب
دیوید پیمان مشاور ارشد و مدیر سراسری امور یهودی و تبلیغات برای کارزار ترامپ-پنس است.