اوری پیلیچووسکی

اوری پیلیچووسکی

عن الكاتب
خاخام اوری پیلیچووسکی از مدرسان «یشیوات مگدال هاتورا» در شهر مدیعین در اسرائیل است. او معلم، نویسنده، و سخنران است و تورات و سیاست تدریس می کند و به ویژه بر تفکر منطقی و تحلیل مفهومی در آموزه های خود تاکید دارد.