ژوزف پروسر

ژوزف پروسر

عن الكاتب
«ژوزف پروسر» خاخام کنیسای ایمانوئل نیوجرسی در فرانکلین لیک در آمریکا است.