جاشوآ رابین

جاشوآ رابین

عن الكاتب
«خاخام جاشوآ رابین»، مدیر «غنی-سازی کهیلا»ی کنیسا متحد یهودیت محافظه-کار، و مدیر برنامه « USCJ Convention» است. وی پیش از آن، از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در دانشگاه «شستر لانگ آیلند» خدمت کرد. جاشوآ خاخامی خود را از « the Jewish Theological Seminary» در ۲۰۱۱ دریافت کرد و به مدت دو سال در این مدرسه رئیس انجمن دانشجویی بوده است. وی در ۲۰۱۴ از مرکز مدیران مدرسه آموزش و پرورش دانشگاه هاروارد دانشنامه دریافت کرده است.